MENU

Krótka charakterystyka

 

                 

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

Szkoła posiada określone cele swoich działań oraz program rozwoju zawierający zadania, służące doskonaleniu jakości pracy. Ustalenie kierunków działań szkoły odbywa się poprzez zebrania z rodzicami, zebrania rady rodziców, rozmowy w zespołach nauczycielskich, posiedzenia Rady Pedagogicznej. W szkole prowadzona jest ocena realizacji zadań, ocena efektów kształcenia, wychowania i opieki, a wyniki uwzględniane są w planowaniu rozwoju szkoły.

 

Promocja

 

Szkoła współpracuje z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. W minionych latach podjęto współpracę z wieloma instytucjami np. Powiatowym Zarządem Ligi Ochrony Przyrody, Kołem Seniorów w Bobrownikach, Świetlicą Środowiskową w Bytomiu, schroniskiem „Cichy Kąt”, Miejską Biblioteką Publiczną, KCK „Opoka”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Domem Seniora w Bytomiu, Nadleśnictwem „Brynek”, DK „Kolejarz”, Stowarzyszeniem „TOTU”, Strażą Pożarną i Policją. Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez organizowanie imprez środowiskowych połączonych z prezentacją osiągnięć wychowanków, organizowanie imprez charytatywnych, imprez integracyjnych, a także wspieranie lokalnych instytucji przez pomoc w organizowaniu imprez i konkursów.

 

Rozwój zawodowy nauczycieli

 

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz z indywidualnymi potrzebami placówki. Dyrektor wspiera nauczycieli w podnoszeniu jakości ich pracy poprzez umożliwianie im uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz organizację szkoleń na terenie szkoły. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a osiągnięcia ich oraz uczniów są upowszechniane i promowane.

 

Warunki działalności szkoły

 

Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu kształcenia, wychowania i opieki. Budynek szkolny jest stale modernizowany, posiada salę gimnastyczną i 11 sal lekcyjnych, w tym pracownię informatyczną, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią oraz świetlicę. Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane i zabezpieczone.

 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

 

Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkole rozpoznawane są potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa poprzez wywiad inspektora BHP oraz ankiety dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Na bieżąco podejmowane są działania zapewniające prawidłowe warunki pracy i nauki (remonty, renowacje, konserwacje, naprawy).Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie zarówno w trakcie zajęć obowiązkowych, jak i zajęć pozalekcyjnych. Wszechstronne działania opiekuńczo – wychowawcze realizuje także z powodzeniem świetlica szkolna.

 

Kierowanie szkołą, obieg informacji

 

Organizacja pracy szkoły jest czytelna, akceptowana przez społeczność szkolną, uwzględnia oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców. Dokumentacja pedagogiczna jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Organy szkoły w pełni realizują swoje zadania i kompetencje ustawowe.

Szkoła posiada system pozyskiwania i obiegu informacji, który spełnia oczekiwania większości członków społeczności szkolnej.

 

KSZTAŁCENIE

 

 

Programy nauczania

Szkoła posiada zestaw programów nauczania dla danego etapu edukacyjnego, uwzględnia on wszystkie zajęcia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym oddziale. Jakość programów zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

Organizacja procesu kształcenia

 

Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Szkolny plan nauczania jest godny z ramowym planem nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.  Potrzeby uczniów rozpoznawane są poprzez systematyczną analizę wyników nauczania, hospitacji zajęć, ankiet dla rodziców i dzieci. Na ich podstawie organizuje się różnorodne formy dodatkowych zajęć zarówno dla uczniów zdolnych jak i tych, którzy potrzebują pomocy w nauce.

 

Efekty kształcenia

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są systematycznie diagnozowane i oceniane na bieżąco w toku kształcenia oraz poprzez testy kompetencji, hospitacje diagnozujące, sprawdziany próbny w klasie VI, analizę wyników konkursów, szczegółową analizę wyników sprawdzianu po klasie VI.

 

Uczniowie corocznie uczestniczą w wielu konkursach, zawodach i turniejach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, międzyszkolnym i wewnątrzszkolnym. W wielu z nich osiągają znaczące sukcesy.

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

Równość szans

 

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne i wspomaga rozwój osobowy ucznia. Prawa ucznia są upowszechniane i przestrzegane. Większość uczniów ma poczucie, że jego suwerenność i osobista godność są szanowane przez kolegów i nauczycieli. Organizacja i warunki kształcenia zapewniają wszystkim uczniom równe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, w miarę możliwości szkoła organizuje także szeroką gamę zajęć nadobowiązkowych.

 

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

 

Szkoła realizuje program wychowawczy zbudowany w oparciu o przyjęte przez szkołę wartości, akceptowane przez prawie wszystkich rodziców. Realizację zadań wynikających z programu wdraża i monitoruje zespół nauczycielski. Wychowawcy klas realizują cykl godzin wychowawczych, których tematyka zgodna jest z programem wychowawczym szkoły. System oceniania zachowania jest systematycznie doskonalony i staje się skutecznym narzędziem wychowawczym. W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem stosunki między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

 

Praca opiekuńcza szkoły

Potrzeby w zakresie opieki nad uczniami są rozpoznawane na bieżąco przez wychowawców i nauczycieli. Uczniowie wymagający opieki są objęci wszelkimi dostępnymi w szkole formami pomocy (działalność świetlicy szkolnej, zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego, dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, akcje charytatywne, współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną i poradnią psychologiczno – pedagogiczną)

 

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły

 

Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój. Odpowiadają one uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie normom zachowania.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Tarnowskich Górach
    Tarnowskie Góry, ul. Józefa Korola 38a
  • 32 2859722

Galeria zdjęć